آراشدیرما

فهرست‌بندی موضوعی دیوان لغات الترک، اعلام

+0 به یه ن

بؤلوم :

الف- مکان‌ها:

جابارقا : ژاپن

اوْچ: نام شهری

اۇلوش: روستا به چگلی و به آرغویی شهر

آذیق : نام روستایی در کاشغر

آبول: روستایی در کاشغر

اَتیل: رودی در سرزمین قبچاق که به دریای بولغار ریزد

اۇدۇن: نام شهر ختن

قیٛزیل اؤز: قشلاقی در کاشغر

آق سای: نام شهری

آق تَرَک: نام معبری در سرزمین یغما

آلا: ییلاقی نزدیک فرغانه

ایٛلا: رودی در یغما

آرتۇچ: دو روستا در کاشغر

 اَرتیش: رودی در یماک

ایٛتلیٛق: شهری نزدیک طراز

آلغوق : روستایی در کاشغر

اۇیغور: ناتم سرزمینی با ۵ شهر

اوْردو: نام شهری در نزدیکی بالاساغون

اۇسمی: نام رودی در سرزمین اویغوران

اۆرَنگ: نام محلی در نزدیکی روم

آشچان: نام شهری در نزدیکی چین

اؤتۆکَن: نام شهری در تاتارستان

آراموت: نام محلی

قابۇش: نام مکانی در آرغو

تۇریٛغ: نام پپلاق کاشغر

آرۇق تۇرۇق : نام گردنه ای در میان کاشغر و فرغانه

قیٛزیٛل: نام مکانی در کاشغر

تاریٛم: نام محلد در نزدیکی کؤچا و در سرحد اویغور

تامان: رودی در کاشغر

خوْزلر: نام مکانی در سرزمین ترکان

شانچو: شهری در چین علیا

قاشغا بوْغرا: نام دو محل

چاغلا: نام ییلاقی در مرز

بارجان: نام محلی

چۆرچان: از سرحدات دنیای اسلام با چین

بارخان: نام چین سفلی

سَپرَن: یکی از شهرهای اوْغوزان

ساخسیٛن: نام شهری از بلغاران

تَرکَن: نام دیگر شهر تاش‌کند

سیتکۆن: نام شهری از اوغوزان

تاوغاچ: ماچین

بۇلغار: یک شهر ترکنشین

کئشمیر: نام شهری در سرزمین ترکان که سلیمان نبی ساخته است.

سۇولاغ: نام محلی

مان‌قیٛشلاق: نام محلی در سرزمین اوغوزان

بارچۇق: نام شهری که افراسیاب بنا کرد

تارتۇق: شهری در یغما

سۇغناق: از شهرهای اوغوزان

قارناق: نام شهری از اوغوزان

کَنچَک سَنگیر: شهری نزدیکی تالاس در مرز قپچاق

توْقۇرقا: ییلاقی در کاشغر

سَکیرمه: شهری در راه ختن

تاوۇشغان: رودی در شهر اوچ

یامار: نام مکانی

یافغو: شهری نزدیک بارسغان

یالغا: گردنه ای میان سرزمین ترک و فرغانه

یاغما: روستایی در حوالی طراز

یاباقو: رودی در کاشغر

قاز سۇوی: رودی در صحرای ایلا

مان قیٛشلاق: محلی در کشور اوغوزان

مان‌کند: شهری نزدیک کاشغر

بای‌ییٛغاچ: محلی میان اوچ و کۆچه

قایاس: نام چند شهر در سرزمین تخسی و چگل

کَیکَن: نام دو رود در ایلا

قارا سَنگیر: نام مکانی در بارسغان

قاسیٛ: محلی در کاشغر

بالۇ: قصبه ای در آرغو

قۇچو: از شهرهای اویغوران

خیٛتای: چین شمالی

قاملانچۇ: قصبه‌ای کوچک

کینگۆت: نام شهری در مرز اویغوران

یۇنگۇ: رودی در کنار شهر بارمان

کؤرۆنگ: دریاچه‌ای نزدیک کاشغر

یافیٛنچ: شهری در نزدیکی ایلا

تَرک: نام شهری در سرزمین ترکان

قیٛفچاق: محلی در کاشغر


ب- اشخاص:

آتیش، اۇتوش : نام مردان

آبی: نام پسر

اَروۆز: نام مردان

اوْتامیٛش: نام مردان

بوْلۇچ: از نام مردان

قۇلۇچ: از نام مردان

تاپار: نام پسر خاقان قپچاق

تۇتۇش: از نام مردان

توْقیٛش: نام مردان

تَکیش: از نام مردان

کۆمۆش: از نام دختران

تۇتۇق : از نام مردان

قوْمۇق: نام مردان

قاپان: نام مردان

قۇتان: نام مردان

چاغری: نام مردان

بَگلَن: از نام مردان

بَکتۇر: از نام مردان

بادرۇق: از نام مردان

بۇلغاق: از نام مردان

سَلچۆک: نام جد سلجوقیان

قالالدۇرۇق: از نام مردان

بَگی: نام مردان

تۇرۇمتای: اسم مردان

سۆنگۆش: نام مردان

یافیٛنچ: شهری در نزدیکی ایلا

چَنگشی: بیگ ختن، نام مردان

قانگلیٛ: نام مردان

بارسغان: پسر افراسیاب، نام مردان

بۇرسلان: نام مردان
آچار سؤزلر : دیوان لغات الترک,
یازار : پنجشنبه 7 آبان 1394 | باخیش‌لار (0)

آنا صفحه

آرشیو

تماس

آختاریش

 

بؤلوم‌لر

یوْلداش‌لار

din xadimi دین خادمی

سوْن یازی‌لار

کلمات بیگانه دخیل در ترکی را چگونه بنویسیم؟

تقلید زبانی؛ بایدها و نبایدها

فهرست‌بندی موضوعی دیوان لغات الترک، اعلام

فهرست‌بندی موضوعی دیوان لغات الترک، انساب

فهرست‌بندی موضوعی دیوان لغات الترک، اعضا

فهرست‌بندی موضوعی دیوان لغات الترک، حیوانات

فهرست‌بندی موضوعی دیوان لغات الترک، مقدمه

چند توصیه به ترکی‌نویسان

سلام

آرشيو

اسفند 1394

آبان 1394

مهر 1394

لینک‌لر

آراشدیرما (بلاگفا)

آچارسؤزلر

دیوان لغات الترک (4)

آمار

ایندی وبلاق‌دا :
بۇ گۆنون گؤروشو :
دۆنن‌ین گؤروشو :
بۇ آیین گؤروشو :
بۆتون گؤروش‌لر :
یازی‌لار :
باخیش‌لار :
یئنیله‌مه چاغی :

آلت‌لر

RSS 2.0