آراشدیرما

فهرست‌بندی موضوعی دیوان لغات الترک، حیوانات

+0 به یه ن

بؤلوم :

۱- چاغریٛ : شاهین

۲- طوْغریل : پرنده چابک، طغرل

۳- ییغان/یغان/یاغان : فیل

۴- توْنقا:ببر

۵- قاپلان: پلنگ

۶- ارسلان : شیر

۷- اوْپ: گاوی که در هنگام شخم در میان دو گاو قرار گیرد. (ترکی آرغویی)

۸- ایت: سگ، توله

۹- اۇس: کرکس

۱۰- آنگ: نام پرنده‌ای که با چربی آن دارو سازند

۱۱- ایرک: ماده گوسفند ۴ ساله

۱۲- اؤد: گاو (ترکی چگلی)

۱۳- اؤک: اسب ۴ ساله

۱۴- آماچ: دو گاو نر شخم زن

۱۵- اوْکۇز: گاو نر

۱۶- آذیق/آییق: خرس

۱۷- ایٛویق: آهوی بیابانی

۱۸- آتان: شتر اخته شده

۱۹- اۆبۆب/اۆبگۆک: هدهد

۲۰- آز/آس: سنجاب

۲۱- اؤیَز:  مگس (ترکی اوغوزی)

۲۲- آبا:  خرس ( ترکی قپچاقی)

۲۳- آنگیٛت: پرنده سرخ رنگ اردک مانند

۲۴- اَرکَچ: بز نر

۲۵- آذغیر/آیغیر: اسب نر

۲۶- اؤردک: اردک، مرغابی

۲۷- آرقون: اسب زاده شده از نر وحشی و مادیان اهلی

۲۸- اَشگَک، ائشیَک: الاغ

۲۹- تاقاغو: خروس

۳۰- اینگَک: گاو لاک پشت ماده

۳۱- اۇژلانگ: آفتاب پرست

۳۲- آرقار: بز ماده کوهی

۳۳- اوْغلاق: بزغاله

۳۴- آپلان: نوعی موش صحرایی

۳۵- آرغۇن: نوعی موش

۳۶- ایٛنگان : شتر ماده

۳۷- اۇلار: کبک

۳۸- ایگیش: اسب سرکش

۳۹- آسریٛ: پلنگ

۴۰- آرژو: شغال

۴۱- اَچکۆ: بز نر

۴۲- ایٛقیٛلاچ: اسب بلند راهور

۴۳- آلاوان: تمساح

۴۴- آذغیراق/آیغیراق: آهویی با گوشهای سفید و بدن سیاه

۴۵- اۆهی/اۆگی: جغد

۴۶- آلانگیر: نوعی ملخ

۴۷- سیٛپ: کره اسب دو ساله

۴۸- بیت: شپش

۴۹- قوْچ: قوچ

۵۰- قیٛل قۇش: پرنده ای همچون اردک

۵۱- قۇرت: کرم/گرگ

۵۲- پارس: یوزپلنگ

۵۳- کۆچۆت: اسب

۵۴- تئتئر: ماده شتر

۵۵- سۇغۇر: خرگوش صحرایی شبیه بزمچه

۵۶- سیٛغیٛر: گاو

۵۷- قاتیٛر: قاطر

۵۸- کَلَر: سوسمار

۵۹- بوْغاز: گاو

۶۰- تۆکۆز: اسب پیشانی سفید

۶۱- قۇتۇز: گاو وحشی

۶۲- توْرۇغ: اسب

۶۳- باراق: سگ پرمو

۶۴- بالیٛق: ماهی

۶۵- بۇلاق آت: اسب پهن پشت و کوتاه اندام

۶۶- چوْچۇق: بچه خوک

۶۷- چۇلیٛق: نوک‌دراز

۶۸- تیشَک: گوسفند ۳ ساله

۶۹- چیبَک: قرقی، باز شکاری

۷۰- چَتۆک:  گربه (اوغوزی)

۷۱- توْرۇم: بچه گربه

۷۲- تاذۇن/تایۇن: گوساله ، گاو ۲ ساله

۷۳- توْسۇن: کره اسب تربیت نشده

۷۴- چَکۆن: پچه خرگوش صحرایی

۷۵- قۇلۇن: کره اسب ۱ ساله

۷۶- کۆزَن: نوعی موش

۷۷- بیچین: میمون

۷۸- چاذان/چایان: عقرب

۷۹- لاچین: شاهین

۸۰- قوْلان: الاغ وحشی

۸۱- تۇربیٛ: گوساله

۸۲- کیرپی: خارپشت

۸۳- بوْغرا: شتر نر

۸۴- سۇنزیٛ: شپش

۸۵- قارغا: کلاغ

۸۶- قۇدغۇ: مگس، زنبور

۸۷- قاشغا: اسب و هر حیوان سفید سر

۸۸- بۆرگه: کک، شپش

۸۹- تیلکۆ: روباه

۹۰- توْقلیٛ: بره ۶ ماهه

۹۱- چافلیٛ: شاهین

۹۲- سیٛچغان: موش

۹۳- قۇزغۇن: کلاغ پرمو

۹۴- سۆگلین/سۆولین: قرقاول

۹۵- کۆمیچه: پشه

۹۶- بۇزاغو: گوساله

۹۷- تاقاغو: ماکیان

۹۸- کَلَگۆ: نوعی موش صحرایی

۹۹- چۇمالیٛ: مورچه (چگلی)

۱۰۰- کَپَلی: پروانه

۱۰۱- قاتقیٛچ:  نوعی عقرب (آرغویی)

۱۰۲- قۇشقاچ: گنجشک

۱۰۳- قۇندۇز: سگ آبی

۱۰۴- ساغلیٛق: گوسفند ماده، میش

۱۰۵- قۇرساق: گربه صحرایی، دله

۱۰۶- قیٛسراق: مادیان جوان

۱۰۷- قانچیٛق: سگ ماده

۱۰۸- کَکلیک: کبک

۱۰۹- مَردَک: بچه خرس

۱۱۰- تۇغریٛل: نوعی پرنده شکاری گوشتخوار

۱۱۱- سارسال: دله، نوعی راسو

۱۱۲- قامیٛچاق: غورباغک

۱۱۳- ساریٛچغا: ملخ

۱۱۴- قۇبۇرغا: جغد نر

۱۱۵- ساقیٛرقۇ: کنه

۱۱۶- چَکۆرگه: ملخ

۱۱۷- کؤسۆرگه: نوعی موش صحرایی

۱۱۸- کۆزکۆنی: حشره ای از نوع جُعَلها

۱۱۹- سیٛغیٛرچیٛق: تیهو

۱۲۰- قاریٛنچاق/قاریٛنچا:  مورچه (اوغوزی)

۱۲۱- مۇغۇزغاق: نوعی مگس شبیه زنبور (آرغویی)

۱۲۲- تَکۆزلیگ: اسب پیشانی سفید

۱۲۳- بالیٛقچیٛن: مرغ ماهی‌خوار

۱۲۴- بۇدۇرسیٛن: بلدرچین

۱۲۵- تاویٛشغان: خرگوش

۱۲۶- ساغیٛزغان: زغن، زاغ دشتی

۱۲۷- سیٛقیٛرقان: نوعی موش

۱۲۸- کؤشۆرگن: نوعی موش کور

۱۲۹- سۇندیٛلاچ: گنجشک صحرایی

۱۳۰- قاشغالاق: مرغ دریایی کوچکتر از اردک

۱۳۱- کۆزکۆنَک: پرنده شکاری شبیه چرغ

۱۳۲- ساندۇواچ: بلبل

۱۳۳- یۇند: اسب

۱۳۴- ییٛلان: مار

۱۳۵- یاملان: نوعی موش

۱۳۶- یارپۇز: راسو

۱۳۷- یاباقۇلاق: در گویش یماکی و یباکو نوعی جغد

۱۳۸- بوْذ/بوْی: نوعی پرنده، چرز

۱۳۹- کیش: سمور

۱۴۰- مۇش:  گربه (چگلی)

۱۴۱- چَتۆک:  گربه (اوغوزی)

۱۴۲- بؤگ: نوعی عنکبوت (ترکمنی)

۱۴۳- چیل:  کبک (اوغوزی)

۱۴۴- قوْن: گوسفند (آرغویی)

۱۴۵- بؤی/بؤگ: نوعی عنکبوت

۱۴۶- توْی/توْز: هوبره، نوعی پرنده

۱۴۷- قوْی: گوسفند

۱۴۸- یۇن‌قۇش: طاووس

۱۴۹- قاز: مرغابی

۱۵۰- نَک: تمساح

۱۵۱- کَییک/کَیلیگ: میمون آدم‌نما، نسناس

۱۵۲- کۆیه: بید، ساس

۱۵۳- تادۇن: گوساله ۱ ساله

۱۵۴- تۇریٛغا: نوعی گنجشک، قبره

۱۵۵- تایغان: تازی، سگ شکاری

۱۵۶- بوْیناق: نوعی وزغ

۱۵۷- ساندۇواچ: بلبل

۱۵۸- بایبایۇق: نوعی پرنده

۱۵۹- بی: مادیان

۱۶۰- شا: نوعی پرنده ابلق

۱۶۱- بوْتۇق: بچه شتر

۱۶۲- شۇتیٛ: هزارپا

۱۶۳- سَچه: گنجشک

۱۶۴- کئچی: بز

۱۶۵- بؤری: گرگ

۱۶۶- قاراقۇش: شاهین، عقاب

۱۶۷- قۇزیٛ: بره

۱۶۸- تَوَی/دَوه: شتر

۱۶۹- باقا: قورباغه

۱۷۰- مۆنگۆز باقا: لاک‌پشت

۱۷۱- بوْقا: گاو نر

۱۷۲- بۆکه: اژدها، مار بزرگ

۱۷۳- تَکه: آهو/بز نر

۱۷۴- تۆگه: گوساله ۲ ساله

۱۷۵- تۇرنا: درنا

۱۷۶- قوْردای: حواصیل، نوعی پرنده

۱۷۷- قوْمشوی: نوعی کنه

۱۷۸- قیٛرقۇی: قرقی

۱۷۹- چانچارغا: گنجشک

۱۸۰- کَسلینچو: وزغ

۱۸۱- تۇرۇمتای: نوعی پرنده شکاری

۱۸۲- توْنگۇز: خوک

۱۸۳- سینگَک: پشه

۱۸۴- توْنگا: ببر

۱۸۵- تَگینگ: سمور

۱۸۶- قاریٛنچا: مورچه (اوغوزی)

۱۸۷- یانگان: زاغ سر سفید

۱۸۸- یانگان: فیل

۱۸۹- سوْنگقۇر: سنقر

۱۹۰- قوْچنگار: قوچ

۱۹۱- یئنگَچ: خرچنگ

۱۹۲- تَنگَلقۆچ/ تَنگَلقۆن: زغن، غلیواچ

۱۹۳- پوْرسموق/پوْرسوق: پرسق، رودک

۱۹۴- بۇرسلان: ببر

۱۹۵- کؤکۆرچکۆن: کبوتر

۱۹۶- آیایارسقۇ: خفاش

۱۹۷- زانبیٛ: جیرجیرکآچار سؤزلر : دیوان لغات الترک,
یازار : جمعه 1 آبان 1394 | باخیش‌لار (0)

آنا صفحه

آرشیو

تماس

آختاریش

 

بؤلوم‌لر

یوْلداش‌لار

din xadimi دین خادمی

سوْن یازی‌لار

کلمات بیگانه دخیل در ترکی را چگونه بنویسیم؟

تقلید زبانی؛ بایدها و نبایدها

فهرست‌بندی موضوعی دیوان لغات الترک، اعلام

فهرست‌بندی موضوعی دیوان لغات الترک، انساب

فهرست‌بندی موضوعی دیوان لغات الترک، اعضا

فهرست‌بندی موضوعی دیوان لغات الترک، حیوانات

فهرست‌بندی موضوعی دیوان لغات الترک، مقدمه

چند توصیه به ترکی‌نویسان

سلام

آرشيو

اسفند 1394

آبان 1394

مهر 1394

لینک‌لر

آراشدیرما (بلاگفا)

آچارسؤزلر

دیوان لغات الترک (4)

آمار

ایندی وبلاق‌دا :
بۇ گۆنون گؤروشو :
دۆنن‌ین گؤروشو :
بۇ آیین گؤروشو :
بۆتون گؤروش‌لر :
یازی‌لار :
باخیش‌لار :
یئنیله‌مه چاغی :

آلت‌لر

RSS 2.0